Rozvinout celé menu
Sbalit celé menu
Domů Domů
Úřední deska Základní informace Organizace škol. roku Výroční zpráva Provozní rozpočet organizace Školní řád Hodnocení Školská rada SRPŠ Návrh rozpočtu + střednědobý výhled
Další dokumenty Koncepce rozvoje ŠIKANA – ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO RODIČE Preventivní strategie rizikového chování Minimální preventivní program Plán podpory sociální gramotnosti Matematická gramotnost ICT gramotnost Program environmentálního vzdělávání Celoroční plán práce Rozvrhy hodin Plán podpory čtenářské gramotnosti Strategie na podporu čtenářské gramotnosti Manuál fin.gramotnosti Plán podpory mediální výchovy Rozpis obsazení tělocvičny
Fotografie 17/18 Vánoční jarmark Mikuláš VZPoura úrazům Turnaj v kopané Vítání občánků Beseda s horolezcem Tomášem Petrečkem Zastávka v novém hábitu Podzimní akce ve ŠD Jsme kamarádi Beseda o hygieně Projekt 72 hodin Hasík Šplháme na K2 Svatováclavský běh Anglický týden Přespolní běh Slavnostní zahájení školního roku
Fotografie 16/17 Příměstský tábor Slavnostní ukončení školního roku Starší mladším aneb Žáci sobě Sportovní atletické dopoledne Branný den Dopravní hřiště 5. třída Sudoku Fotografie tříd Dětský den SRPŠ České milníky Koncert ZUŠ Vítkov Sokolníci Soutěž v přeskoku přes švihadlo Jaro ve ŠD Turnaj ve fotbale Turnaj ve vybíjené Zápis do 1. třídy Mrazík Soutěž o nejkrásnější kraslici Světový den Downova syndromu Twister Březovský Gladiátor Hlavolamy Zima ve ŠD - podruhé LVVZ Zima ve ŠD Mikuláš Hravý architekt Březovský Tarzan Svačinová přestávka před rokem 1989 Beseda s Kryštofem Zlatníkem Dopravní hřiště - 5.třída Fantasy Night Podzim ve školní družině Projekt 72 hodin Pernštejni - Vikingové Svatováclavský běh Výtvarná soutěž ke Dni české státnosti Sférické kino Přespolní běh Anglický týden Zahájení školního roku
Fotografie 15/16 Starší mladším aneb Žáci sobě 24 06 2016 Fotografie tříd 2016 Turistický kurz 08-10 06 2016 Dětský den 03 06 2016 Březovský víceméně pětiboj 26 05 2016 Projektový den Karel IV. a jeho doba 13 05 2016 Jaro ve školní družině Den Země 05 05 2016 O dvanácti měsíčkách 13 04 2016 Kravatový a mašličkový den 01.04.2016 Turnaj v pexesu 17.03.2016 Březovský Gladiátor 29 02 2016 Jumping Drums 26 02 2016 Zima ve školní družině Zápis do 1. ročníku Planetárium 27 01 2016 LVVZ 17-22 01 2016 Plasty 8. třída 12 01 2016 Florbal 17 12 2015 Mikuláš 04 12 2015 Výroba adventních věnců ve ŠK a ŠD 27 11 2015 Březovský Tarzan 26 11 2015 Podzim ve školní družině Beseda Plazi, jak je neznáte 05 11 2015 5. třída na dopravním hřišti 21 10 2015 Výstava Plody podzimu 20 10 2015 Svatováclavský běh Zahájení školního roku Fotografie tříd 2015
Školní družina Základní informace Kritéria přijetí do ŠD Celoroční plán práce ŠD 2017/2018 Řád školní družiny
Z historie školy Základní informace
Školní jídelna Základní informace JÍDELNÍ LÍSTEK Alergeny Vnitřní řád ŠJ
Školní časopis Školní časopis
Projekty Podpora učitelů ZŠ a MŠ Březová EU peníze školám Jazykové výjezdy ZŠ Březová
Aktuality Vzpoura úrazům Ukázková hodina v 1. třídě Beseda o zdravotně postižených lidech Beseda s horolezcem Projekt 72 hodin Zastávka v novém hábitu Vítkovský Hasík Přespolní běh
Archív 2016/2017 Exkurze do Osvětimi Březovský Gladiátor Lyžařský kurz Hravý architekt 2016 Ukázková hodina Beseda s Kryštofem Zlatníkem Fantasy night Výsledky dotazníku ŠJ 2016 72 hodin Vikingové ve škole Anglický týden Exkurze ZOD Větřkovice Exkurze Úřad práce Sférické kino Svatováclavský běh Kolik váží školní batoh? Vyhodnocení dotazníku
Archív 2015/2016 Turistický kurz KAREL IV. Projektový den Selfie 2016 Pexeso Nicholas Winton Ukázková hodina v 1.třídě -zhodnocení
Archív 2014/2015 Atletický čtyřboj Landek park - Ostrava Fantasy night - Hobbit Silový víceméněboj Exkurze do Brana Učebna 3D Nová vědomostní soutěž-1.kolo Vědomostní soutěž-1.kolo-řešení Nová vědomostní soutěž-2.kolo Vědomostní soutěž-2.kolo-řešení Nová vědomostní soutěž-3.kolo Vědomostní soutěž-3.kolo-řešení Workshop na SŠT v Opavě Zápis do první třídy-fotografie Robotika Metrologie Ukázková hodina Bobřík informatiky Logická olympiáda Den válečných veteránů Prezentace strojírenských profesí Dopoledne s roboty Běh okolo Co je to kyberšikana Rodičům prvňáků
nadpis
Minimální preventivní program (MPP)

Školní rok: 2017/2018
bad-girl

Základní škola a Mateřská škola Březová, okres Opava příspěvková organizace
Březová 78, 747 44


Minimální preventivní program vychází z Metodického pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních v souladu s § 29 odst. 1 a § 30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 18 písm. c) zákona č. 379/2005 Sb.
Cíl:
Cílem tohoto minimálního preventivního programu je připravit podmínky pro účinnou prevenci sociálně-patologických jevů (projevů rizikového chování). Nezůstat jen u prostých frází a pouček ve vztahu k této problematice, ale především se věnovat vytváření sociálních dovedností dětí (komunikace, řešení konfliktů, zvládání stresu, sebepoznání a sebehodnocení) a nabídnout ve spolupráci s dalšími organizacemi a institucemi konstruktivní alternativu trávení volného času.
 1. Koordinace preventivních aktivit na škole

 2. Za koordinace preventivních aktivit odpovídá školní metodik prevence ve spolupráci s třídními učiteli. V rámci své činnosti se podílí na přípravě minimálního preventivního programu (MPP) a jeho realizaci ve škole. Spolupracuje s ředitelem školy, ostatními pedagogickými pracovníky, metodikem prevence v PPP a dalšími institucemi či organizacemi.
 3. Školní prostředí

 4. Důležitým výchovným prvkem je školní a třídní prostředí, ve kterém tráví žáci většinu času, proto žáci:
 5. Metodické učební materiály a další pomůcky

 6. Metody práce

 7. Z celé škály projevů rizikového chování žáků považujeme pro naši školu za důležité předcházet zejména: Za významné považujeme také rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech: V rámci výuky jsou kromě tradičních metod práce využívány některé z alternativních metod, jež přinášejí pozitivní efekt a zpětnou vazbu. V rámci vzdělávací práce jsou realizovány specifické činnosti a hry zaměřené na osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj sociálně komunikativních dovedností žáků. Výchova ke zdravému životnímu stylu představuje součást vzdělávacího obsahu předmětu výchova ke zdraví a dále je řešena formou mezipředmětové návaznosti.
  Výčet vybraných metod a postupů práce:
  1. stupeň
  Na 1. stupni se zaměříme na:
  2. stupeň
  Na 2. stupni se zaměříme na:
   6.ročník  7.ročník
  Naše činnost musí reagovat na celou řadu změn, přinášejících zátěžové situace v tomto věkovém období. Rozvoj pubertálního období s celou řadou fyzických a psychických proměn je obdobím rizikovým pro nástup sociálně - patologických jevů.  8.ročník
  Vhodnou součástí programu jsou kompenzační a relaxační aktivity sportovní a turistické.
   9.ročník

  Naše činnost mapuje dosažené výsledky osobnostního a sociálního rozvoje, fixuje tyto dovednosti a postoje a využívá prvků předchozích programů. Převažovat by měly zážitkové aktivity a formy práce podporující příznivé klima ve třídě.

  Vždy je vhodné integrovat i aktivity související s výukovými předměty (zdravověda, ekologie, přírodověda..) Mnohé z aktivit se nabízí k širšímu využití v hodinách humanitního i přírodovědného zaměření.
  Nezastupitelnou roli v celém programu má kvalitní práce třídního učitele. K tomu může napomoci i úprava rozvrhu tak, aby byl třídní učitel v pravidelném kontaktu se žáky a pomáhal jim společně s dalšími pedagogy řešit jejich školní i osobní problémy.

 8. Doprovodné akce

 9. Další aktivity

 10. Rodiče

 11. Volnočasové aktivity ve škole

 12. Spolupráce s ostatními odborníky

 13. Sportovní a zájmové organizace

 14. V rámci možností spolupráce s místními sportovními a zájmovými organizacemi a to zejména SDH, TJ, Sokol, atd.
 15. Církevní organizace

 16. Úzká a dosud oboustranně prospěšná spolupráce s místními duchovními p. Petrem Bohačíkem a p. Máriem Račkem především ve věci volnočasových aktivit v rovině duchovní osvěty.
 17. Propagace

 18. Způsob a pravidla hodnocení

 19. Hodnocení bude probíhat na čtvrtletních pedagogických radách nebo ihned po realizovaných akcích a jiných činnostech.
 20. Cílové skupiny

Závěr:
Ve školním roce 2017/2018 se chceme opět zaměřit pomocí vhodných metod na prevenci skrytého záškoláctví (ve spolupráci s rodiči) a na prevenci šikany a kyberšikany. Taktéž se chceme zaměřit na prevenci školních úrazů, kterých v minulém školním roce mírně přibylo (důkladné poučení o BOZ a jeho dodržování, vhodná rozcvička v úvodu hodiny Tv aj.). Naším cílem je smysluplnou a dlouhodobou prací udržet relativně pozitivní sociální klima mezi žáky, které považujeme za přednost naší školy. Tento útlý dokument zcela jistě nezahrnuje veškeré aktivity, jež jsou na naší škole realizovány, poněvadž celá řada výchovných podnětů je žákům poskytována již v rámci jednotlivých předmětů.
V Březové 25. 9. 2017

Zpracoval: Mgr. Stanislav Mička

Příloha č. 1: Školní preventivní program proti šikanování