Rozvinout celé menu
Sbalit celé menu
Domů Domů
Úřední deska Základní informace Organizace škol. roku Výroční zpráva Provozní rozpočet organizace Školní řád Hodnocení Školská rada SRPŠ Návrh rozpočtu + střednědobý výhled
Další dokumenty Koncepce rozvoje ŠIKANA – ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO RODIČE Preventivní strategie rizikového chování Minimální preventivní program Plán podpory sociální gramotnosti Matematická gramotnost ICT gramotnost Program environmentálního vzdělávání Celoroční plán práce Rozvrhy hodin Plán podpory čtenářské gramotnosti Strategie na podporu čtenářské gramotnosti Manuál fin.gramotnosti Plán podpory mediální výchovy Rozpis obsazení tělocvičny
Fotografie 17/18 Vánoční jarmark Mikuláš VZPoura úrazům Turnaj v kopané Vítání občánků Beseda s horolezcem Tomášem Petrečkem Zastávka v novém hábitu Podzimní akce ve ŠD Jsme kamarádi Beseda o hygieně Projekt 72 hodin Hasík Šplháme na K2 Svatováclavský běh Anglický týden Přespolní běh Slavnostní zahájení školního roku
Fotografie 16/17 Příměstský tábor Slavnostní ukončení školního roku Starší mladším aneb Žáci sobě Sportovní atletické dopoledne Branný den Dopravní hřiště 5. třída Sudoku Fotografie tříd Dětský den SRPŠ České milníky Koncert ZUŠ Vítkov Sokolníci Soutěž v přeskoku přes švihadlo Jaro ve ŠD Turnaj ve fotbale Turnaj ve vybíjené Zápis do 1. třídy Mrazík Soutěž o nejkrásnější kraslici Světový den Downova syndromu Twister Březovský Gladiátor Hlavolamy Zima ve ŠD - podruhé LVVZ Zima ve ŠD Mikuláš Hravý architekt Březovský Tarzan Svačinová přestávka před rokem 1989 Beseda s Kryštofem Zlatníkem Dopravní hřiště - 5.třída Fantasy Night Podzim ve školní družině Projekt 72 hodin Pernštejni - Vikingové Svatováclavský běh Výtvarná soutěž ke Dni české státnosti Sférické kino Přespolní běh Anglický týden Zahájení školního roku
Fotografie 15/16 Starší mladším aneb Žáci sobě 24 06 2016 Fotografie tříd 2016 Turistický kurz 08-10 06 2016 Dětský den 03 06 2016 Březovský víceméně pětiboj 26 05 2016 Projektový den Karel IV. a jeho doba 13 05 2016 Jaro ve školní družině Den Země 05 05 2016 O dvanácti měsíčkách 13 04 2016 Kravatový a mašličkový den 01.04.2016 Turnaj v pexesu 17.03.2016 Březovský Gladiátor 29 02 2016 Jumping Drums 26 02 2016 Zima ve školní družině Zápis do 1. ročníku Planetárium 27 01 2016 LVVZ 17-22 01 2016 Plasty 8. třída 12 01 2016 Florbal 17 12 2015 Mikuláš 04 12 2015 Výroba adventních věnců ve ŠK a ŠD 27 11 2015 Březovský Tarzan 26 11 2015 Podzim ve školní družině Beseda Plazi, jak je neznáte 05 11 2015 5. třída na dopravním hřišti 21 10 2015 Výstava Plody podzimu 20 10 2015 Svatováclavský běh Zahájení školního roku Fotografie tříd 2015
Školní družina Základní informace Kritéria přijetí do ŠD Celoroční plán práce ŠD 2017/2018 Řád školní družiny
Z historie školy Základní informace
Školní jídelna Základní informace JÍDELNÍ LÍSTEK Alergeny Vnitřní řád ŠJ
Školní časopis Školní časopis
Projekty Podpora učitelů ZŠ a MŠ Březová EU peníze školám Jazykové výjezdy ZŠ Březová
Aktuality Vzpoura úrazům Ukázková hodina v 1. třídě Beseda o zdravotně postižených lidech Beseda s horolezcem Projekt 72 hodin Zastávka v novém hábitu Vítkovský Hasík Přespolní běh
Archív 2016/2017 Exkurze do Osvětimi Březovský Gladiátor Lyžařský kurz Hravý architekt 2016 Ukázková hodina Beseda s Kryštofem Zlatníkem Fantasy night Výsledky dotazníku ŠJ 2016 72 hodin Vikingové ve škole Anglický týden Exkurze ZOD Větřkovice Exkurze Úřad práce Sférické kino Svatováclavský běh Kolik váží školní batoh? Vyhodnocení dotazníku
Archív 2015/2016 Turistický kurz KAREL IV. Projektový den Selfie 2016 Pexeso Nicholas Winton Ukázková hodina v 1.třídě -zhodnocení
Archív 2014/2015 Atletický čtyřboj Landek park - Ostrava Fantasy night - Hobbit Silový víceméněboj Exkurze do Brana Učebna 3D Nová vědomostní soutěž-1.kolo Vědomostní soutěž-1.kolo-řešení Nová vědomostní soutěž-2.kolo Vědomostní soutěž-2.kolo-řešení Nová vědomostní soutěž-3.kolo Vědomostní soutěž-3.kolo-řešení Workshop na SŠT v Opavě Zápis do první třídy-fotografie Robotika Metrologie Ukázková hodina Bobřík informatiky Logická olympiáda Den válečných veteránů Prezentace strojírenských profesí Dopoledne s roboty Běh okolo Co je to kyberšikana Rodičům prvňáků
nadpis
Celoroční plán práce 2016/2017

CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE 2017/2018

Plánujeme projednán v pedagogické radě dne 29.8. a 30.8.2017
Obsahuje:
 1. Rámcový plán vzdělávání + měsíční rozpracování
 2. Plán materiálně technického zabezpečení
 3. Okruhy ostatních úkolů
 4. Přílohu č. 1 – Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve školním roce 2017/2018
Mgr.Petr Očadlík
ředitel školy

 1. Rámcový plán vzdělávání
  Celoroční plán práce školy vychází ze strategických vzdělávacích dokumentů ČR (2015 - 2020) a Moravskoslezského kraje (2016), z koncepce rozvoje školy a reflektuje potřeby a možnosti školy. V letošním školním roce budeme klást důraz na názornost výuky, výuku s využitím ICT, rovnost ve vzdělávání (inkluze) a zaměříme zejména na:
  1. podporu realizace kurikulární reformy ve vybraných oblastech (výuka moderních dějin, obrana vlasti, člověk a svět práce)
   naplňování úprav ŠVP z roku 2013 a 2016, včetně doplnění 2017, využívání nápadů uváděných na adrese www.rvp.cz, podpora rozvoje kritického myšlení (např. srovnáváním informačních zdrojů atd., besedy, exkurze), připomenutí významných výročí, která měla významný vliv na české dějiny (listopad 2017 – 100 let od bolševické revoluce v Rusku, únor 2018 – 70 let od komunistického uchopení moci v Československu, výhledově září 2018 – 80 let od Mnichovské dohody, říjen 2018 – 100 let od vzniku Československa) Podpůrné informace: viz SPOI 2017/2018 (rovněž k tématu Obrana vlasti a Člověk a svět práce).
  2. podporu vzdělávání žáků se SVP, nadaných, případně cizinců
   organizace výuky, diferenciace úkolů, cílů a hodnocení, reedukace, předměty speciálně pedagogické péče, využívání PC dys. programů, akcelerace, obohacování, úzká spolupráce s PPP, SPC, poskytnutí podpůrných opatření, činnost školního speciálního pedagoga
  3. podporu jazykového vzdělávání
   kladen důraz na řečové dovednosti, využívání reálií, organizace jazykových kroužků, „anglický týden“, intenzivní vzdělávání pedagogů
  4. 4) podporu digitálního vzdělávání
   využívání ICT v běžných hodinách, úkoly zpracovávat pomocí PC, využívání PC v projektových dnech, zdroj informací, přenos informací, využívat žákovské prezentace, využití dotykové techniky (Podrobněji viz Plán podpory digitálního vzdělávání.)
  5. podpora rozvoje čtenářské, matematické a finanční gramotnosti
   čtenářská gramotnost( (při její podpoře vycházíme ze „Strategie na podporu čt. gramotnosti na období 2014 – 2017“):
   prolíná se ve všech vzdělávacích oblastech, zaměříme se na:
   obecné porozumění – čtenář o textu uvažuje jako o celku, má za úkol vystihnout hlavní myšlenku textu, vysvětlit jeho účel.
   získávání informací – čtenář vyhledává v textu požadovanou informaci.
   využití získaných informací pro následnou činnost na základě získaných informací žák plní úkoly, jejichž zvládnutí mu další postup
   vytvoření interpretace – čtenář zobecňuje své prvotní dojmy a zpracovává informace logickým způsobem.
   posouzení obsahu textu – čtenář porovnává informace nacházející se v textu s informacemi z jiných zdrojů a umí obhájit vlastní názor.
   posouzení formy textu – čtenář hodnotí kvalitu napsaného textu, posuzuje stavbu textu, žánr či jazyk autora.
   školní časopis B. U. M. využívání doporučené četby pro jednotlivé ročníky
   zdokonalování vyjadřovacích schopností žáků

   (např. řečnická cvičení, referát o knize atd.)
   (např. řečnická cvičení, referát o knize, prezentace atd.) (Podrobněji viz Plán podpory čtenářské gramotnosti)
   matematická gramotnost (propojit do většiny předmětů):
   logické zábavné úkoly spojené s praxí
   aplikace matematických dovedností při plnění různých úkolů (např. zeměpisných, přírodovědných atd.)
   soutěže a olympiády
   (podrobněji viz Plán podpory matematické gramotnosti)
   finanční gramotnost (propojit do většiny předmětů):
   systém hodnot a spotřební společnost
   vysvětlovat rizika snadné půjčky
   úroky z půjček,
   RPSN atd.
   pojišťovnictví
   (podrobněji viz Okruhy pro finanční gramotnost)
  6. podpora rozvoje společenskovědního a přírodovědného vzdělávání, ekologická výchova
   (olympiády, exkurze, Den Země, vybudování skalky, motýlí louky, okrasného záhonu, experiment ve fyzice, chemii a přírodopise, důraz na výuku novodobých dějin, význam obrany vlasti – besedy, připomenutí významných výročí, projekt „72 hodin“)
  7. podpora výchovy ke zdraví, prevence rizikového chování žáků, humanitární pomoc a rozvojová spolupráce, mediální výchova
   (Svatováclavský běh, sportovní soutěže, školní i vyšší kola, vzdělávání v oblasti zdravých stravovacích návyků, zdravý životní styl, ochrana člověka za mimořádných situací, prevence šikany, kyberšikany, poruch příjmu potravy, projekt „Daruj vlasy“, Kolo pro Afriku“)
  8. podpora znalostí a dovedností v oblasti dopravní výchovy
   (dopravní kurz pro žáky 4. a 5. ročníku, dopravní hřiště, akcentace dopravní problematiky ve výuce včetně využití PC programů a internetu)
  9. podpora profesní orientace žáka, technického vzdělávání
   (exkurze do vybraných podniků, besedy s odborníky z praxe, návštěva ÚP, návštěvy studentů různých středních škol, sdílení technických učeben)

  Významným prvkem ve vzdělávání bude systematické a cílené vedení žáků ke slušnosti, vzájemné podpoře, kultivované mluvě a boj proti vandalismu. Rovněž žáci navštíví divadelní představení.
  Toto obecné vytýčení oblastí podpory je dále rozpracováno v měsíčních plánech práce, plánu MTZ, plánu DVPP, MPP a dalších plánech ve škole.

  Rozpracování do měsíců:
  září: slavnostní zahájení školního roku, zahájení plavání 3. a 4. roč., Svatováclavský přespolní běh, rozhlasová relace ke Dni české státnosti, kontrola třídní a žákovské dokumentace, kontrola počtů a dokumentace žáků se SVP a nadaných, dopravní hřiště, zahájení činnosti kroužků, „anglický týden“, beseda na téma Hygiena – propojeno s tématem Vzpoura proti úrazům
  říjen: rozhlasová relace ke vzniku samostatné ČSR, 26. – 27. 10. podzimní prázdniny, kontrola TK, zahájení hospitační činnosti, sportovní soutěže, projekt „ 72 hodin“ 12. – 15. 10., volby do školské rady, 11. 10. (4. roč.), 12. 10. (5. roč.) Dopravní hřiště Odry
  listopad: třídní schůzky 2. 11., pedagogická rada 14. 11., kontrola TK a ŽK, kontrola vybraných žákovských sešitů, a prací, 17. 11. státní svátek – rozhlasová relace – Den boje za svobodu a demokracii, sportovní soutěže, ukázková hodina 1. roč., připomenutí bolševické revoluce v Rusku, 29. 11. – Vzpoura proti úrazům (6., 7., roč.) 90 minut, 15., 16. 11. ekologické programy z Bartošovic
  prosinec: Mikulášská nadílka, 15. 12. vánoční besídka – obecní sál, vánoční turnaj v minikopané, ukončení plavání 3. a 4. roč., kontroly TK, vánoční prázdniny od 23. 12. – 2. 1. 2018
  leden: konzultační den 9. 1., pedagogická rada 25. 1., vydávání vysvědčení a výpisů z vysvědčení 31. 1., LVVZ (možná únor), krmení zvířat u krmelců, krmení ptactva, jesličky pro zajíce, „den bez médií“
  únor: pololetní prázdniny 2. 2., přihlášky na střední školy, sportovní soutěže, kontrola školní dokumentace, olympiády, školní recitační soutěž, 1. st. divadlo, připomenutí 70. výročí komunistického uchopení moci v Československu
  březen: jarní prázdniny 5. 3. – 11. 3, rozhlasová relace – Protektorát Čechy a Morava, sportovní a kulturní akce, olympiády a soutěže, konzultační den 27. 3., rozhlasové relace – T. G. Masaryk, Jan Amos Komenský – Den učitelů, velikonoční prázdniny 29. a 30. 3. (30. 3. je rovněž tzv. ostatním svátkem), 2. 4. Velikonoční pondělí
  duben: zápis do 1. roč. od 1. – 30. 4., pedagogická rada 10. 4., přijímací řízení, Den Země
  květen: výlety, rozhlasová relace – osvobození republiky, sportovní soutěže, dopravní výchova – kurz, Den matek, konzultační den 24. 5., lesní pedagogika, turistický kurz
  červen: schůzka s rodiči budoucích prvňáčků, výlety, branný den, Starší mladší aneb Žáci sobě, čtení žáků 1. roč. dětem MŠ, pedagogická rada 21. 6., slavnostní ukončení školního roku a vydávání vysvědčení 29. 6.

  Do plánu mohou být aktuálně zařazeny akce, které se vyskytnou v průběhu školního roku, např. divadelní představení. Podle zájmu žáků také zorganizujeme jazykový výlet do Londýna.

 2. Plán materiálně technického zabezpečení (MTZ)
  1. Podpora bodů vytýčených v oblasti vzdělávací – rámcový plán vzdělávání
   1. podpora realizace kurikulární reformytermínygarant
    nákup učebnic, učebních textů a pomůcek průběžně ŘŠ
    Plněním ostatních uvedených bodů také podporujeme realizaci kurikulární reformy.
   2. Podpora vzdělávání žáků se SVP a nadanýchtermínygarant
    nákup základních školních potřeb ve výši 100,- Kč na žáka (pro žáky zdravotně postižené)září, říjen 2017ZŘ,VP
    nákup dys. pomůcek průběžněVP,Kra
   3. Podpora jazykového vzdělávánítermínygarant
    zajištění podpůrných názorných materiálů (reálie)do listopadu 2017Přib
    materiály pro realizaci „anglického týdne“ ..
   4. Podpora ICT vzdělávánítermínygarant
    nákup vzdělávacích PC programů průběžněVích
    zasíťování 3. a 4. roč.podzim 2017ŘŠ, Vích
    dataprojektory, 3. 4. roč.podzim 2017ŘŠ
    PC do chemické učebnypodzim 2017ŘŠ
    využívání vzdělávacích materiálů v DatakabinetuprůběžněŘŠ
   5. Podpora rozvoje čtenářské, matematické a finanční gramotnostitermínygarant
    zajištění vhodných vzdělávacích materiálů s touto tematikou průběžněŘŠ
    zajištění vhodných názorných pomůcek s touto tematikou průběžněŘŠ
   6. Podpora rozvoje společenskovědního a přírodovědného vzdělávánítermínygarant
    nákup učebnic a učebních pomůcek průběžněŘŠ
    modernizace chemické učebny v rámci IROPu07/08 2017ŘŠ
    podpora budování skalky, motýlí louky, květinového záhonupodzim 2017, jaro 2018vyučující Př, Pč, ŘŠ
   7. Ochrana zdraví, prevence soc. pat jevůtermínygarant
    zajištění odborných textů, uč. pomůcek, názorných materiálůprůběžněMič Čech, ŘŠ
    prostor pro ping-pongový stůl v areálu školy .Schol, ŘŠ
    přebroušení podlahy v tělocvičně do počátku listopadu 2017Čech, ŘŠ
  2. Ostatní
   1. nákup nového kávového servisu pro návštěvytermínygarant
    .10/2017ŘŠ
    nákup travních kolečektermínygarant
    .do konce března 2018ŘS
    výroba stupně vítězůtermínygarant
    .do konce března 2018ŘŠ
 3. Okruhy ostatních úkolů
  1. informovanost (kronika, www stránky, obecní tisk, B.U.M.)     průběžně     Vích, ŘŠ
  2. ročenky pro žáky 9.roč.     k 29.6.2018     Vích, Přib
  3. zvelebování areálu školy (rohová část plotu)     do konce dubna 2018     ŘŠ, GajPlán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) školní rok 2017/2018
příloha č. 1

Plán je zpracován v souladu s ustanovením § 24 odst. 3 zákona č. 563/2005 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Plán přihlíží ke studijním zájmům pedagogických pracovníků, potřebám školy a jejímu rozpočtu.
Plnění bodů vytýčených v plánu DVPP směřuje k cíli DVPP. Tj. zkvalitňovat vzdělávací proces, a to jak z hlediska odborného, tak pedagogicko-psychologického či sociálního..

 1. institucionální forma (prohlubování kvalifikace)

  Nejvyšší priorita: specializační studium koordinátora ICT
  Zahájeno ve školním roce 2016/2017 ukončeno v roce 2017/2018. Dokončením tohoto studia budou všechny pozice, na které je aktuálně vyžadováno specializační studium, odborně pokryty. Další oblasti DVPP pro školní rok 2017/2018 (bez určení priority):
  Vzdělávací oblastkdo kdyzdroje
  oblast CJpřednostně vyuč. CJukončení do 06/2018šablony
  inkluzepřednostně VPukončení do 10/2018šablony
  oblast ICTzájemciprůběžněONIV
  oblast SPJpřednostně VP+ŠMP+TUprůběžněONIV
  předmětová odb., gramotnostizájemciprůběžněONIV
  oblast vých. poradenstvípřednostně VP, (ZŘŠ,ŘŠ)průběžněONIV
  řízení školyŘŠ, ZŘŠ, VPprůběžněONIV
  oblast zdravovědypřednostně zdr. školypodzim 2017ONIV
  zájmové vzdělávánívychovatelkyprůběžněONIV
  Bližší termíny jednotlivých akcí včetně jmen zúčastněných budou upřesněny v měsíčních plánech práce.


 2. Přenos informací ze školení, kurzů atd.
  S informacemi získanými institucionální formou budou vyučující seznamovat své kolegy formou „pedagogických okének“ v průběhu provozních a pedagogických rad.


 3. Samostudium (přísluší pouze ped. pracovníkům v pracovním poměru)
  Obsah samostudia nelze upravit v plánu DVPP, a tedy nelze prostřednictvím samostudia dosahovat cílů vytčených v plánu DVPP.


 4. Úprava čerpání dnů volna na samostudium:
  Čerpání samostudia bude udělováno přednostně v době vedlejších prázdnin a tehdy, nebudou-li čerpání bránit vážné provozní důvody
 5. Neveřejnou přílohu tohoto plánu DVPP tvoří plány profesního rozvoje jednotlivých učitelů.
30.8.2017
Mgr. Petr Očadlík
ředitel školy