Rozvinout celé menu
Sbalit celé menu
Domů Domů
Úřední deska Základní informace Organizace škol. roku Výroční zpráva Provozní rozpočet organizace Školní řád Hodnocení Školská rada SRPŠ Návrh rozpočtu + střednědobý výhled
Další dokumenty Koncepce rozvoje ŠIKANA – ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO RODIČE Preventivní strategie rizikového chování Minimální preventivní program Plán podpory sociální gramotnosti Matematická gramotnost ICT gramotnost Program environmentálního vzdělávání Celoroční plán práce Rozvrhy hodin Plán podpory čtenářské gramotnosti Strategie na podporu čtenářské gramotnosti Manuál fin.gramotnosti Plán podpory mediální výchovy Rozpis obsazení tělocvičny
Fotografie 17/18 Vánoční jarmark Mikuláš VZPoura úrazům Turnaj v kopané Vítání občánků Beseda s horolezcem Tomášem Petrečkem Zastávka v novém hábitu Podzimní akce ve ŠD Jsme kamarádi Beseda o hygieně Projekt 72 hodin Hasík Šplháme na K2 Svatováclavský běh Anglický týden Přespolní běh Slavnostní zahájení školního roku
Fotografie 16/17 Příměstský tábor Slavnostní ukončení školního roku Starší mladším aneb Žáci sobě Sportovní atletické dopoledne Branný den Dopravní hřiště 5. třída Sudoku Fotografie tříd Dětský den SRPŠ České milníky Koncert ZUŠ Vítkov Sokolníci Soutěž v přeskoku přes švihadlo Jaro ve ŠD Turnaj ve fotbale Turnaj ve vybíjené Zápis do 1. třídy Mrazík Soutěž o nejkrásnější kraslici Světový den Downova syndromu Twister Březovský Gladiátor Hlavolamy Zima ve ŠD - podruhé LVVZ Zima ve ŠD Mikuláš Hravý architekt Březovský Tarzan Svačinová přestávka před rokem 1989 Beseda s Kryštofem Zlatníkem Dopravní hřiště - 5.třída Fantasy Night Podzim ve školní družině Projekt 72 hodin Pernštejni - Vikingové Svatováclavský běh Výtvarná soutěž ke Dni české státnosti Sférické kino Přespolní běh Anglický týden Zahájení školního roku
Fotografie 15/16 Starší mladším aneb Žáci sobě 24 06 2016 Fotografie tříd 2016 Turistický kurz 08-10 06 2016 Dětský den 03 06 2016 Březovský víceméně pětiboj 26 05 2016 Projektový den Karel IV. a jeho doba 13 05 2016 Jaro ve školní družině Den Země 05 05 2016 O dvanácti měsíčkách 13 04 2016 Kravatový a mašličkový den 01.04.2016 Turnaj v pexesu 17.03.2016 Březovský Gladiátor 29 02 2016 Jumping Drums 26 02 2016 Zima ve školní družině Zápis do 1. ročníku Planetárium 27 01 2016 LVVZ 17-22 01 2016 Plasty 8. třída 12 01 2016 Florbal 17 12 2015 Mikuláš 04 12 2015 Výroba adventních věnců ve ŠK a ŠD 27 11 2015 Březovský Tarzan 26 11 2015 Podzim ve školní družině Beseda Plazi, jak je neznáte 05 11 2015 5. třída na dopravním hřišti 21 10 2015 Výstava Plody podzimu 20 10 2015 Svatováclavský běh Zahájení školního roku Fotografie tříd 2015
Školní družina Základní informace Kritéria přijetí do ŠD Celoroční plán práce ŠD 2017/2018 Řád školní družiny
Z historie školy Základní informace
Školní jídelna Základní informace JÍDELNÍ LÍSTEK Alergeny Vnitřní řád ŠJ
Školní časopis Školní časopis
Projekty Podpora učitelů ZŠ a MŠ Březová EU peníze školám Jazykové výjezdy ZŠ Březová
Aktuality Vzpoura úrazům Ukázková hodina v 1. třídě Beseda o zdravotně postižených lidech Beseda s horolezcem Projekt 72 hodin Zastávka v novém hábitu Vítkovský Hasík Přespolní běh
Archív 2016/2017 Exkurze do Osvětimi Březovský Gladiátor Lyžařský kurz Hravý architekt 2016 Ukázková hodina Beseda s Kryštofem Zlatníkem Fantasy night Výsledky dotazníku ŠJ 2016 72 hodin Vikingové ve škole Anglický týden Exkurze ZOD Větřkovice Exkurze Úřad práce Sférické kino Svatováclavský běh Kolik váží školní batoh? Vyhodnocení dotazníku
Archív 2015/2016 Turistický kurz KAREL IV. Projektový den Selfie 2016 Pexeso Nicholas Winton Ukázková hodina v 1.třídě -zhodnocení
Archív 2014/2015 Atletický čtyřboj Landek park - Ostrava Fantasy night - Hobbit Silový víceméněboj Exkurze do Brana Učebna 3D Nová vědomostní soutěž-1.kolo Vědomostní soutěž-1.kolo-řešení Nová vědomostní soutěž-2.kolo Vědomostní soutěž-2.kolo-řešení Nová vědomostní soutěž-3.kolo Vědomostní soutěž-3.kolo-řešení Workshop na SŠT v Opavě Zápis do první třídy-fotografie Robotika Metrologie Ukázková hodina Bobřík informatiky Logická olympiáda Den válečných veteránů Prezentace strojírenských profesí Dopoledne s roboty Běh okolo Co je to kyberšikana Rodičům prvňáků
nadpis
Preventivní strategie 2017-2020


Škola: Základní škola a Mateřská škola Březová, okres Opava příspěvková organizace

Dlouhodobá preventivní strategie rizikového chování žáků na období 2017 až 2020

projednáno pedagogickou radou dne: 11. 4. 2017


Vypracovali: Mgr. Stanislav Mička, Petr Očadlík
Datum: únor 2017

Školní dlouhodobá preventivní strategie vychází z obecně platné legislativy, zákona č. 564/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a resortních metodických pokynů týkajících se projevů rizikového chování žáků.

Cílem prevence je diferencované působení na níže uvedené primární a sekundární cílové skupiny. Diferencované působení je zohledňováno v opatřeních, které realizujeme prostřednictvím svých aktivit. Konkrétní rozpracování preventivního působení na cílové skupiny je rozpracováno v MPP.

 1. Primární cílové skupiny
  1. Žáci
   Cílem působení v oblasti prevence rizikových projevů chování je žák:
   • s posílenou duševní odolností vůči stresu, negativním zážitkům a vlivům
   • schopný dělat samostatná (a pokud možno správná) rozhodnutí
   • s přiměřenými sociálně psychologickými dovednostmi
   • schopný řešit, případně schopný nalézt pomoc pro řešení problémů
   • s vyhraněným negativním vztahem k návykovým látkám
   • podílející se na tvorbě prostředí a životních podmínek
   • otevřený a pozitivně nastavený k sociálním vztahům
   • aktivně přijímající zdravý životní styl ( životospráva, sportovní a kulturní aktivity)
  2. Pedagogičtí pracovníci
   Předpokladem naplňování cílů v oblasti prevence je pedagogický pracovník vzdělaný, kvalifikovaný, komunikativně, psychologicky a alespoň částečně speciálně pedagogicky vybavený. Svou osobností se pozitivně podílí na vývoji sebeuvědomění žáka a je schopen vyučovat za aktivní účasti žáků
   Zvyšování odolnosti žáků proti rizikovým projevům chováním vyžaduje systémovou a koordinovanou přípravu realizátorů preventivních aktivit ve školách a školských zařízeních.
 2. Sekundární cílové skupiny
  1. Rodiče dětí a veřejnost
   Cílem je aktivní zapojení rodiny i veřejnosti do prevence rizikových projevů chování, a to prostřednictvím dostatečného informování a aktivitami specificky zaměřenými na tuto cílovou skupinu.
   Důležité je i zapojení a spolupráce všech zainteresovaných subjektů jak resortu školství (PPP, SVP apod.), tak i resortů participujících a na primární prevenci spolupracujících (MPSV, MZ, MV, Policie ČR, OSPOD apod.).
 3. Stručná analýza současného stavu
  Z celé škály projevů rizikového chování žáků se ve škole v míře, která signalizuje nutnost preventivních aktivit objevuje:
  1. záškoláctví a skryté záškoláctví: V posledních 2 letech velmi omezený jev. Pro svou relativní snadnost realizace vyžaduje problematika stále zvýšenou pozornost.
  2. šikana:je v podstatě ojedinělým, izolovaným jevem pohybujícím se v první fázi maximálně na počátku druhé fáze. Nejčastěji v rovině slovního urážení, vulgárních nadávek. Souvisejícím jevem je kyberšikana. Nebezpečná pro svou snadnost a anonymitu. Problematika vyžaduje být stále ve střehu a vnímat situaci.
  3. drobný vandalismus: projevuje se omezeně, izolovaně, a to zejména na chlapeckých WC (nevhodné kresby atd.) Mimo budovu školy se projevuje zejména v souvislosti s tím, když jsou k obědu banány, pomeranče, jogurty atd. Žáci odhazují slupky a kelímky na veřejná místa a v areálu školy. Problematika vyžaduje zvýšenou pozornost, neustálou osvětu a kontrolu.
  4. úrazy žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech:
   školní rok 2014/2015 – 4,4 úrazů, přepočtený počet na 100 žáků
   absolutní počet úrazů 8 - z uvedeného počtu bylo 6 úrazů v tělesné výchově

   školní rok 2015/2016 – 5,3 úrazů přepočtený počet na 100 žáků
   absolutní počet úrazů 10 z uvedeného počtu bylo 6 úrazů v tělesné výchově
   Počet úrazů má ve srovnání s minulým obdobím (2013- 2016) mírně klesající tendenci.
 4. Opatření k minimalizaci uvedených projevů rizikového chování
  1. Vypracování každoročního MPP s uvedením konkrétních postupů při prevenci uvedených jevů
  2. Pravidelné proškolování pedagogických pracovníků v rámci DVVP (zejména bod b)
  3. Jednotný přístup zaměstnanců školy k uvedeným jevům
  4. Důslednost třídních učitelů při omlouvání absence žáků
  5. Informovanost a těsná spolupráce s rodiči či zákonnými zástupci žáků
  6. Nabídka volnočasových aktivit
  7. Svědomité provádění dozorů, poučení žáků, odvádění žáků po ukončení výuky po schodech (zejména bod c).
  8. Začlenění preventivní problematiky do vhodných předmětů, besedy, zabezpečení výukových materiálů, procvičování komunikativních dovedností žáků, atd.)
  9. Spolupráce s odbornými institucemi – „síť pomoci“. Nutno nasadit také ankety a dotazníky mezi žáky.
  10. Pro maximální snížení úrazů především v tělesné výchově nutno průběžně přijímat organizační, pedagogicko-výchovná a technická opatření. (např. pěnové míče, spec. míče pro vybíjenou atd.)
preventive