Rozvinout celé menu
Sbalit celé menu
Domů Domů
Úřední deska Základní informace Organizace škol. roku Výroční zpráva Provozní rozpočet organizace Školní řád Hodnocení Školská rada SRPŠ Návrh rozpočtu + střednědobý výhled
Další dokumenty Koncepce rozvoje ŠIKANA – ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO RODIČE Preventivní strategie rizikového chování Minimální preventivní program Plán podpory sociální gramotnosti Matematická gramotnost ICT gramotnost Program environmentálního vzdělávání Celoroční plán práce Rozvrhy hodin Plán podpory čtenářské gramotnosti Strategie na podporu čtenářské gramotnosti Manuál fin.gramotnosti Plán podpory mediální výchovy Rozpis obsazení tělocvičny
Fotografie 17/18 Vánoční jarmark Mikuláš VZPoura úrazům Turnaj v kopané Vítání občánků Beseda s horolezcem Tomášem Petrečkem Zastávka v novém hábitu Podzimní akce ve ŠD Jsme kamarádi Beseda o hygieně Projekt 72 hodin Hasík Šplháme na K2 Svatováclavský běh Anglický týden Přespolní běh Slavnostní zahájení školního roku
Fotografie 16/17 Příměstský tábor Slavnostní ukončení školního roku Starší mladším aneb Žáci sobě Sportovní atletické dopoledne Branný den Dopravní hřiště 5. třída Sudoku Fotografie tříd Dětský den SRPŠ České milníky Koncert ZUŠ Vítkov Sokolníci Soutěž v přeskoku přes švihadlo Jaro ve ŠD Turnaj ve fotbale Turnaj ve vybíjené Zápis do 1. třídy Mrazík Soutěž o nejkrásnější kraslici Světový den Downova syndromu Twister Březovský Gladiátor Hlavolamy Zima ve ŠD - podruhé LVVZ Zima ve ŠD Mikuláš Hravý architekt Březovský Tarzan Svačinová přestávka před rokem 1989 Beseda s Kryštofem Zlatníkem Dopravní hřiště - 5.třída Fantasy Night Podzim ve školní družině Projekt 72 hodin Pernštejni - Vikingové Svatováclavský běh Výtvarná soutěž ke Dni české státnosti Sférické kino Přespolní běh Anglický týden Zahájení školního roku
Fotografie 15/16 Starší mladším aneb Žáci sobě 24 06 2016 Fotografie tříd 2016 Turistický kurz 08-10 06 2016 Dětský den 03 06 2016 Březovský víceméně pětiboj 26 05 2016 Projektový den Karel IV. a jeho doba 13 05 2016 Jaro ve školní družině Den Země 05 05 2016 O dvanácti měsíčkách 13 04 2016 Kravatový a mašličkový den 01.04.2016 Turnaj v pexesu 17.03.2016 Březovský Gladiátor 29 02 2016 Jumping Drums 26 02 2016 Zima ve školní družině Zápis do 1. ročníku Planetárium 27 01 2016 LVVZ 17-22 01 2016 Plasty 8. třída 12 01 2016 Florbal 17 12 2015 Mikuláš 04 12 2015 Výroba adventních věnců ve ŠK a ŠD 27 11 2015 Březovský Tarzan 26 11 2015 Podzim ve školní družině Beseda Plazi, jak je neznáte 05 11 2015 5. třída na dopravním hřišti 21 10 2015 Výstava Plody podzimu 20 10 2015 Svatováclavský běh Zahájení školního roku Fotografie tříd 2015
Školní družina Základní informace Kritéria přijetí do ŠD Celoroční plán práce ŠD 2017/2018 Řád školní družiny
Z historie školy Základní informace
Školní jídelna Základní informace JÍDELNÍ LÍSTEK Alergeny Vnitřní řád ŠJ
Školní časopis Školní časopis
Projekty Podpora učitelů ZŠ a MŠ Březová EU peníze školám Jazykové výjezdy ZŠ Březová
Aktuality Vzpoura úrazům Ukázková hodina v 1. třídě Beseda o zdravotně postižených lidech Beseda s horolezcem Projekt 72 hodin Zastávka v novém hábitu Vítkovský Hasík Přespolní běh
Archív 2016/2017 Exkurze do Osvětimi Březovský Gladiátor Lyžařský kurz Hravý architekt 2016 Ukázková hodina Beseda s Kryštofem Zlatníkem Fantasy night Výsledky dotazníku ŠJ 2016 72 hodin Vikingové ve škole Anglický týden Exkurze ZOD Větřkovice Exkurze Úřad práce Sférické kino Svatováclavský běh Kolik váží školní batoh? Vyhodnocení dotazníku
Archív 2015/2016 Turistický kurz KAREL IV. Projektový den Selfie 2016 Pexeso Nicholas Winton Ukázková hodina v 1.třídě -zhodnocení
Archív 2014/2015 Atletický čtyřboj Landek park - Ostrava Fantasy night - Hobbit Silový víceméněboj Exkurze do Brana Učebna 3D Nová vědomostní soutěž-1.kolo Vědomostní soutěž-1.kolo-řešení Nová vědomostní soutěž-2.kolo Vědomostní soutěž-2.kolo-řešení Nová vědomostní soutěž-3.kolo Vědomostní soutěž-3.kolo-řešení Workshop na SŠT v Opavě Zápis do první třídy-fotografie Robotika Metrologie Ukázková hodina Bobřík informatiky Logická olympiáda Den válečných veteránů Prezentace strojírenských profesí Dopoledne s roboty Běh okolo Co je to kyberšikana Rodičům prvňáků
nadpis
ŠKOLNÍ ŘÁD

motyl_postrik

ŠKOLNÍ ŘÁD

(pro ZŠ)
   
Účinnost od 1. září 2015  Hlavní zákonné normy, z nichž tento školní řád vychází:
 1. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 2. Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů.

Článek I

Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

 1. Žáci mají právo

  1. na vzdělání podle školního vzdělávacího programu
  2. na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností
  3. na speciální péči v rámci možnosti školy, jedná-li se o žáky handicapované, s poruchami učení a chování
  4. na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání
  5. zakládat v rámci školy samosprávný orgán žáků (žákovskou samosprávu),volit a být do ní voleni, pracovat v ní a jeho prostřednictvím se obracet na ředitel školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními samosprávy zabývat
  6. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž vyjádřením žáků musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje; své připomínky mohou vznést prostřednictvím zákonných zástupců nebo přímo řediteli školy
  7. na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se jejich vzdělávání podle školního vzdělávacího programu
  8. na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jejich rozumovou a mravní výchovu a nevhodně ovlivňovaly jeho morálku
  9. na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a nedbalým zacházením
  10. na svobodu ve výběru kamarádů
  11. na svobodu pohybu ve školních prostorách, které jsou k tomu určeny (respirium a přilehlé chodby, venkovní hřiště v areálu školy),
  12. na to, aby byl respektován jejich soukromý život a život jejich rodiny
  13. na volný čas, přiměřený odpočinek a oddechovou činnost odpovídající jejich věku
  14. na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují jejich tělesný a duševní rozvoj
  15. požádat vyučujícího o pomoc při nejasnostech v učivu
  16. na rovnoměrné rozvržení písemných zkoušek

 2. Žáci jsou povinni
  1. řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat
  2. účastnit se mimovyučovacích aktivit, na které se přihlásili
  3. dodržovat školní řád a jiné předpisy upravující chování ve škole a režim vyučování, zvláště ty, které směřují k ochraně jejich zdraví a bezpečnosti
  4. plnit pokyny pedagogických pracovníků i jiných zaměstnanců školy
  5. své názory a připomínky vyjadřovat vždy slušným způsobem
  6. nepoškozovat majetek školy a spolužáků; případné škody jsou povinni opravit nebo finančně vyrovnat položku za opravu
  7. omlouvat vyučujícímu učiteli na počátku hodiny nesplnění zadaného úkolu v domácí přípravě, nepřipravenost na vyučování
  8. vykonávat řádně povinnosti třídní služby; zvláště dbát o pořádek v učebnách, přípravu pomůcek podle pokynů vyučujících, při stěhování mimo kmenovou učebnu se starat o třídní knihu
  9. nevstupovat do provozních prostor školy (kanceláře, kabinety, sborovny, kotelna, školní kuchyně) bez doprovodu zodpovědné dospělé osoby
  10. nenosit do vyučování předměty cenné a takové, které nesouvisí s výukou; v případě nezbytnosti dát cennosti do úschovy k třídnímu učiteli nebo zástupci ředitele školy
  11. k) peníze určené na školní akce odevzdat vždy ihned ráno oprávněné osobě
  12. při dojíždění do školy na kole vzít na vědomí, že za tento způsob dopravy ani za uložení jízdního kola nenese škola zodpovědnost; žák je však povinen dbát dopravních předpisů platných pro cyklisty

 3. Zákonní zástupci mají právo
  1. na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte
  2. volit a být voleni do školské rady
  3. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím, která se týkají podstatných záležitostí jejich dětí, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost ze strany pedagogických pracovníků a vedení školy
  4. na informace a poradenskou pomoc školy pro jejich děti v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školního vzdělávacího programu
  5. požádat o uvolnění žáka z výuky podle pravidel tohoto školního řádu

 4. Zákonní zástupci jsou povinni
  1. zajistit, aby žák docházel řádně do školy a plnil úkoly spojené s domácí přípravou na vyučování
  2. na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných problémů týkajících se vzdělávání jejich dítěte
  3. informovat třídního učitele nebo ředitele školy o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly ovlivnit průběh vyučování
  4. dokládat důvody nepřítomnosti svého dítěte ve škole v souladu s podmínkami stanovenými tímto školním řádem
  5. oznamovat řediteli školy nebo třídnímu učiteli údaje nezbytné pro školní matriku (§ 28 odst. 2 a 3 školského zákona) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh výuky nebo pro bezpečnost žáka, a oznamovat též změny těchto údajů

 5. Vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy
  1. Pedagogičtí pracovníci školy vydávají žákům a jejich zákonným zástupcům jen takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, s ustanoveními školního řádu a dalšími organizačními pokyny.
  2. Všichni zaměstnanci školy chrání žáky před všemi formami nesprávného zacházení, před sexuálním násilím a zneužíváním. Dbají, aby žáci nepřicházeli do styku s materiály a informacemi po ně nevhodnými.
  3. Zaměstnanci školy se nevměšují do korespondence žáků a jejich soukromí. Chrání žáky před nežádoucími útoky na jejich pověst.
  4. Zjistí-li kterýkoliv zaměstnanec školy, že je dítě týráno, krutě trestáno nebo je s ním špatně zacházeno, spojí se s odpovědnými orgány (sociální pracovníci, Policie ČR).
  5. Informace, které zákonný zástupce poskytne škole o žákovi do školní matriky, nebo jiné důležité informace, jsou důvěrné. Dotčení zaměstnanci se musí řídit zákonem č. 101/200Sb. o ochraně osobních údajů.
  6. Vyzve-li ředitel školy nebo jiný pedagogický pracovník zákonného zástupce k osobnímu projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka, konzultuje se zákonným zástupcem termín schůzky. Zákonný zástupce je povinen se schůzky zúčastnit.

Článek II

Provoz a vnitřní režim školy

 1. Docházka do školy

  1. Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Je povinen být ve třídě nejpozději 5 minut před zahájením výuky; tedy v 730, nebo ve 1305 na odpolední vyučování.
  2. Nepřítomnost žáka ve škole omlouvá zákonný zástupce nebo lékař vždy písemně do omluvného listu v žákovské knížce (popř. notýsku–deníčku).
  3. Běžné lékařské vyšetření není důvodem k celodenní absenci. Není-li žák nemocen a dovolují-li to okolnosti dopravy, žák se po vyšetření dostaví do školy a zapojí se do vyučování.
  4. Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka.
  5. Po ukončení absence žák předloží třídnímu učiteli omluvenku od zákonných zástupců nejpozději do 3 dnů. Pokud omluvenku nepředloží, bude zahájeno řízení o neomluvené absenci.
  6. Pokud žák potřebuje odejít v průběhu vyučování a má písemnou omluvenku od zákonného zástupce, oznámí tuto skutečnost třídnímu učiteli. Totéž učiní zákonný zástupce žáka, pokud si vyzvedává žáka z vyučování.
  7. Třídní učitel může ve výjimečných případech po dohodě s ředitelem školy požadovat omluvení žákovy nepřítomnosti ve vyučování od ošetřujícího lékaře.
  8. Předem známou absenci žáka je třeba omluvit před jejím započetím. Na základě žádosti zákonného zástupce může v odůvodněných případech uvolnit žáka z výuky:
   • na jednu vyučovací hodinu vyučující daného předmětu
   • na jeden den třídní učitel
   • na více než jeden den ředitel školy – na základě písemné žádosti zákonného zástupce
  9. Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit na základě žádosti zákonného zástupce zcela nebo z části z vyučování některého předmětu. Zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu (např. výuka plavání).
  10. V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na základě posudku vydaného registrujícím lékařem, pokud má být žák uvolněn na pololetí školního roku nebo na školní rok.
  11. Na první nebo poslední vyučovací hodinu může být žák uvolněn na základě žádosti rodičů bez náhrady.
  12. Žákovi, který se nemůže pro svůj zdravotní stav po dobu delší než dva měsíce účastnit vyučování, stanoví ředitel školy takový způsob vzdělávání, který odpovídá možnostem žáka, nebo mu může povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Zákonný zástupce žáka je povinen vytvořit pro stanovené vzdělávání podmínky.

 2. Školní budova – režim provozu a chování žáků

  1. Budova školy se otevírá pro žáky v 715, v zimních měsících v 710.
  2. Žáci vstupují do školy přes šatny v suterénu, kde se přezují do vhodné obuvi.
  3. Žáci vstupují do svých tříd nejpozději 5 minut před zahájením vyučování.
  4. Po zvonění na hodinu sedí žáci na svých místech, mají připraveny potřeby na výuku a vyčkávají v klidu příchodu učitele. Pokud se vyučující nedostaví do 5 minut po zvonění na hodinu, oznámí jeho nepřítomnost žákovská třídní služba zástupkyni ředitele školy.
  5. Dopolední vyučování je zahájeno v 735, vyučovací hodiny trvají 45 minut. Učitelé jsou povinni dodržovat limit vyučovací hodiny.
  6. Sled vyučovacích hodin a přestávek je následující:
   • 735 - 820, přestávka 10 minut
   • 830 - 915, přestávka 20 minut
   • 935 - 1020, přestávka 10 minut
   • 1030 - 1115, přestávka 10 minut
   • 1125 -1210, přestávka 60 minut
   • 1310 - 1355, přestávka 10 minut
   • 1405 - 1450
  7. Přestávku mezi 1355 - 1405 není nutné dodržet jen výjimečně u dvojhodinových bloků hodin při volných aktivitách (např. tělesná výchova, praktické činnosti...). Učitel však musí žákům umožnit občerstvení a základní hygienu. Zkracovat takto poslední vyučovací hodinu není povoleno.
  8. Během přestávek nesmí žáci opustit budovu školy. Toto je možné jen na písemnou žádost rodičů v době polední přestávky. Žádosti eviduje třídní učitel.
  9. Pokud je žákovi nevolno, může odejít domů nebo k lékaři jen na základě telefonické domluvy třídního učitele se zákonným zástupcem a v doprovodu zaměstnance školy.
  10. Po ukončení vyučování žáci, kteří se nestravují ve školní jídelně a rovněž ti, kteří nemají pedagogickými pracovníky uloženou nějakou povinnost, neprodleně opouštějí budovu školy i její areál. Pro žáky, kteří obědvají ve školní jídelně, platí věta první v plném rozsahu poté, co se odstravují. Výjimku z tohoto ustanovení může udělit pedagogický pracovník školy, ale v tomto případě se žáci v době mimo vyučování mohou zdržovat ve škole pouze pod dozorem pedagogického pracovníka.
  11. Žákům není dovoleno bez dozoru učitele vstupovat do kabinetů a sboroven. Do kanceláří a sboroven školy vstupují jen na vyzvání .
  12. Žákovská služba se stará o třídní knihu, zodpovídá za pořádek ve třídě, za čistotu tabule. Na vyzvání učitele přenáší do třídy pomůcky a ostatní potřeby.
  13. Do speciálních učeben se žáci stěhují pod dohledem pedagoga. V těchto učebnách žáci dodržují řád odborných učeben.
  14. Žáci mohou manipulovat s okenními žaluziemi jen na pokyn učitele.
  15. Žáci do vyučování nenosí věci, které s výukou nesouvisí. Za ztrátu takové věci škola nenese zodpovědnost. Stejně tak ani za její zničení.
  16. Během vyučování mají žáci vypnuty mobilní telefony, a to i při mimořádném pobytu na chodbě školy během vyučování při cestě na WC apod. Žák nesmí bez vědomí ředitele školy pořizovat ve škole jakékoliv obrazové a zvukové záznamy a provádět jejich přenos.
  17. Nalezené věci odevzdávají žáci v kanceláři zástupce ředitele školy.
  18. Žáci nepoužívají vulgárních a hrubých slov. Jsou ohleduplní k mladším a slabším spolužákům. Zvláště dbají o to, aby svým chováním a jednáním neohrozili zdraví a život ostatních spolužáků. Vyvarují se veškerého jednání, které by mohlo být kvalifikováno jako šikanování či ponižování. Jsou si vědomi, že takovéto chování bude postiženo kázeňským trestem – sníženým stupněm z chování.
  19. Žák oslovuje zaměstnance školy oslovením „Pane učiteli“, „Paní učitelko“, „Paní vychovatelko“ atp. Žák zdraví všechny dospělé v prostorách školy a školního areálu pozdravem „Dobrý den“. V souladu s pravidly slušného chování a v zájmu reprezentace školy takto zdraví žák i všechny starší občany v areálu školy a v obci.
  20. Žák zachovává čistotu a pořádek nejen ve třídě v budově školy a v areálu školy, ale též v okolí a v prostředí obce. Řídí se pravidly ochrany životního prostředí.
  21. Žáci, kteří mají odpolední vyučování a nestravují se ve školní jídelně, čekají na jeho zahájení v respiriu školy, či mimo budovu školy (v případě povolení od zákonných zástupců). V žádném případě nestojí ve frontě na oběd ani se nezdržují v prostorách školní jídelny (chodba, školní jídelna).
 3. Školní družina školní klub

  1. O přijímání žáků do školní družiny (ŠD) a školního klubu (ŠK) rozhoduje ředitel školy.
  2. Provoz ŠD a ŠK bude stanoven vždy na počátku nového školního roku a zveřejněn.
  3. Žáci přicházejí do ŠD buď samostatně, v ŠD je převezme vychovatelka, nebo je po 4. vyučovací hodině převezme druhá vychovatelka ve školní jídelně.
  4. Do ŠK přicházejí žáci samostatně a hlásí se u vychovatelky.
  5. Ze ŠD si žáky odvádí zákonný zástupce žáka nebo žáci odcházejí samostatně podle písemného požadavku zákonného zástupce.
  6. Vychovatelky zodpovídají za správné příchody a odchody žáků, jsou povinny vést o přítomnosti dětí denní záznamy.
  7. Při pobytu ve ŠD a ŠK žáci dodržují pravidla školního řádu, vnitřních řádů ŠD a ŠK, pravidla bezpečnosti. Jsou k sobě ohleduplní, dbají na zdraví své a svých spolužáků.
  8. Přihlášky do ŠD a ŠK shromažďuje vedoucí vychovatelka ŠD a vychovatelka ŠK.
  9. Do jednoho oddělení ŠD a ŠK se zapisuje maximálně 30 dětí na pravidelnou docházku.
  10. Žáci ve ŠD využívají též tělocvičnu a venkovní hřiště. Po dohodě s ředitelem školy i jiné prostory školy (počítačovou učebnu, kreslírnu, školní pozemek).
  11. Ve výjimečných případech mohou ŠD a ŠK navštěvovat i žáci nepřihlášení k docházce.
  12. Rodiče mohou ŠD a ŠK kdykoliv navštívit a zapojit se s dětmi do činnosti. V tomto případě jsou však podřízeni pokynům a vedení vychovatelky ŠD a ŠK.
  13. Ve dnech žákovského volna je provoz ve ŠD a ŠK z ekonomických důvodů zajišťován jen při počtu žáků větším než 5 dětí. Výjimka je možná jen po konzultaci zákonného zástupce s ředitelem školy.

Článek III

Podmínky zajištění bezpečnosti o ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 1. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků

  1. Žáci vstupují do školy žákovským vchodem v časech určených tímto školním řádem. Při vstupu na ně dohlíží pověřená osoba (školník). Žákovský vchod je uzamčen v 735 hod. Po tomto čase žáci vstupují do školy vchodem na respiriu. Svůj příchod oznámí zvonkem a poté je jim umožněn vstup do budovy. Žákovský vchod je otevřen v 1115 hod. V případě, že do školní budovy vstoupí cizí osoba, je její pohyb ve škole vždy monitorován. Musí svou návštěvu hlásit řediteli školy nebo zástupci ředitele školy či školníkovi. Bez jejich svolení nemůže být v budově školy ani ve školním areálu. Odmítá-li opustit budovu, je zajištěna školníkem a o její nežádoucí přítomnosti v budově školy či jejím areálu je informována Policie ČR. Režim všech vstupů do školní budovy se řídí vnitřní směrnicí k ochraně zdraví a majetku – režim vstupů do školní budovy.
  2. Žáci jsou povinni přezouvat se v šatně budovy školy, dbát na hygienu (zvláště před jídlem a po použití WC).
  3. Žáci se chovají při pobytu ve škole a na akcích organizovaných školou tak, aby neohrozili zdraví své ani zdraví svých spolužáků či jiných osob.
  4. Žáci chodí slušně a čistě oblečeni a upraveni. Oblékání a celkový vzhled žáka musí odpovídat požadavku činnostní zaměření výuky, musí odpovídat bezpečnosti a hygieně při práci v jednotlivých předmětech. Rozhodnutí o vhodnosti žákova ustrojení je plně v kompetenci vyučujícího učitele.
  5. Při výuce v tělocvičně, v dílnách, na pozemcích, v odborných učebnách se žáci řídí řádem učebny. Vyučující daného předmětu jsou povinni s tímto řádem žáky seznámit již při první vyučovací hodině, záznam o tom zapsat do třídní knihy a do zvláštního záznamu umístěného v třídní knize. Žáky, kteří v době poučení chyběli, je učitel povinen prokazatelně (zápis v třídní knize) poučit v nejbližší vyučovací hodině.
  6. Řády odborných učeben tvoří přílohu provozního řádu.
  7. Poučení na počátku školního roku provádí třídní učitel, který žáky seznámí zejména
   • se školním řádem
   • se zásadami bezpečného chování ve třídě, na chodbách, na schodištích, v šatnách a na veřejných komunikacích
   • se zákazem přinášet do školy věci nesouvisející s výukou (škola za takové předměty nenese zodpovědnost); to se týká i mobilních telefonů a cenných šperků
   • s postupem při úrazu
  8. Poučení před prázdninami provádí třídní učitel, který žáky
   • varuje před škodlivými vlivy alkoholu, kouření, známostmi s neznámými a závadovými osobami
   • upozorní na možné nebezpečí pro život a zdraví v případě manipulace s municí nebo třaskavinami, včetně zábavné pyrotechniky
   • informuje o nebezpečí vzniku požáru a dopravní kázni
   • varuje před nebezpečím koupání v neznámých a zakázaných místech
  9. Žáci jsou povinni ohlásit vyučujícímu učiteli, učiteli vykonávajícímu dohled nad žáky, třídnímu učiteli nebo kterémukoliv jinému učiteli každý i sebemenší úraz, který se stane ve škole nebo v areálu školy, a to jak ve vyučován, tak i mimo něj.
  10. Při školním výletě, exkurzi, lyžařském výcvikovém zájezdu nebo jiných společných aktivitách pořádaných školou jsou žáci seznámeni před zahájením této aktivity se zvláštními předpisy, zvláště jsou-li při nich ubytováni v ubytovacích zařízení (ubytovací řád, požární řád). Vedoucí zájezdu o tom provede záznam do příslušné dokumentace (program, zajištění akce apod.). Žáci poučení potvrdí svým podpisem.
  11. Žákům je v každém případě zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči a s otevřeným ohněm bez dozoru učitele.
 2. Úrazy

  1. Kniha úrazů je uložena u zástupce ředitele školy. Ten zodpovídá za správnost a úplnost zápisů.
  2. V knize úrazů se evidují všechny úrazy žáků, ke kterým došlo při činnostech žáků ve škole nebo na akcích organizovaných školou, a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se škola o úrazu dozví.
  3. Zápis do knihy úrazů provádí
   • vyučující příslušného předmětu
   • učitel konající dohled nad žáky
   • vedoucí kurzu
   • zdravotník školy nebo učitel, který úraz ošetřoval
  4. V knize úrazů se uvede
   • pořadové číslo úrazu
   • osobní identifikační údaje poraněného
   • popis okolností vzniku úrazu, popis zranění (čas, postup ošetření, použité léčebné prostředky)
   • kým byl úraz ošetřen a jak bylo se zraněným naloženo
   • podpis ošetřujícího
   • další podstatné poznámky k případu
  5. Osobní údaje o žákovi jsou důvěrné informace, nemohou být užity jinak než pro vlastní šetření úrazu.
  6. Záznam o úrazu vyhotovuje pedagogický pracovník školy, který provedl zápis do knihy úrazů, ve spolupráci se zástupkyní ředitele, jde-li o
   • úraz, jehož důsledkem je nepřítomnost žáka ve škole
   • smrtelný úraz (tj. takový, při němž došlo k poškození zdraví, které způsobilo smrt po úrazu nebo na jehož následky postižený zemřel nejpozději 1 rok po vzniku úrazu).
  7. Záznam o úrazu se vyhotoví na formuláři, který je k dispozici u zástupce ředitele školy. Na žádost zákonného zástupce žáka škola bezodkladně vyhotoví záznam i o úrazu, který není uveden v bodu f).
  8. Škola vyhotoví záznam o úrazu i tehdy, pokud je zřejmé, že žákovi bude poskytnuta náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění, i když úraz nezpůsobil nepřítomnost žáka ve škole. V tomto případě předá škola jedno vyhotovení zákonným zástupcům žáka.
  9. O každém úrazu je informován neprodleně ředitel školy, v případě jeho nepřítomnosti zástupce ředitele školy.
  10. Je-li podezření, že v souvislosti s úrazem byl spáchán trestný čin nebo přestupek, nebo jedná-li se o smrtelný úraz, podá ředitel bez zbytečného odkladu hlášení Policii ČR, oddělení Hradec nad Moravicí.
  11. Postup při úrazu:
   • na místě zjistit druh poranění, zavolat zdravotníka školy (viz organizační zajištění na daný školní rok),
   • zdravotník školy, popř. jiný dospělý zaměstnanec, poskytne první pomoc, základní ošetření,
   • informovat ředitele školy nebo zástupce ředitele školy,
   • přivolat záchrannou službu nebo v doprovodu dospělé osoby odvézt žáka k ošetření (rozhodne po konzultaci se zdravotníkem školy ředitel školy nebo zástupce ředitele školy),
   • informovat o úrazu zákonného zástupce žáka, požádat ho o převzetí dítěte (do záznamu o úrazu udat čas),
   • provést zápis do knihy úrazů, popř. vyplnit záznam o úrazu,
   • informovat třídního učitele.
 3. Ochrana před sociálně patologickými jevy

  1. Všichni pedagogičtí pracovníci (zejména školní metodik prevence) průběžně sledují konkrétní podmínky a situace ve škole z hlediska výskytu sociálně patologických jevů, uplatňují různé formy a metody práce umožňující včasné zachycení ohrožených žáků.
  2. Školní metodik prevence zajišťuje spolupráci s rodiči v oblasti prevence, informuje o minimálním preventivním programu školy a dalších aktivitách. Spolupracuje s dalšími institucemi z oblasti sociálně právní ochrany dětí a mládeže.
  3. Všichni pedagogičtí pracovníci dbají o to, aby etická a právní výchova, výchova ke zdravému životnímu stylu a preventivní výchova byly vyučovány v souladu se ŠVP.
  4. Všichni pedagogičtí pracovníci jsou povinni v souladu s pracovním řádem vykonávat kvalitní dohled nad žáky o přestávkách, před zahájením vyučování, po jeho skončení, a to hlavně v prostorách, kde by mohlo k sociálně patologickým jevům docházet (šatny, WC).
  5. Žáci školy mají přísný zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání všech toxických a návykových látek ve škole i v areálu školy. Porušení tohoto zákazu je posuzováno jako hrubé porušení školního řádu a bude v souladu s pravidly hodnocení žáků potrestáno výchovným opatřením a sníženým stupněm z chování až o dva stupně. Ředitel školy v tomto případě použije všech možností daných mu zákonem, včetně možnosti dát podnět k trestnímu stíhání osob, které se na porušení tohoto zákazu byť jen podílely. Ředitel školy nebo jím pověřený pracovník bude informovat zákonného zástupce žáka, u něhož bylo zjištěno porušení tohoto zákazu, o provedených zjištěních a zároveň je seznámí s možností odborné pomoci.
  6. Projevy šikanování mezi žáky, to jest násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., kterých se dopustili jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám žáků (zejména jsou-li takto postižení žáci slabší a mladší), jsou ve škole a v areálu školy nepřípustné a jsou považovány za hrubý přestupek proti školnímu řádu. Takovéto chování bude po prokázání a projednání v pedagogické radě potrestáno výchovným opatřením a sníženým stupněm z chování až o dva stupně. O zjištění takového chování bude ředitel školy bezodkladně informovat zákonného zástupce žáka, podle zjištěných okolností i Policii ČR a orgány sociální péče.

  Článek IV

  Zacházení s majetkem školy ze strany žáků


  1. Žák šetrně zachází se svěřenými učebnicemi, školními potřebami a školním majetkem. Za úmyslné či nedbalostní zničení bude požadována odpovídající náhrada, kterou hradí žák (zákonný zástupce žáka).
  2. Pokud je vymáhána finanční náhrada, musí být žákovi vydáno potvrzení (příjmový doklad) a musí být provedeno o tomto sdělení zákonnému zástupci .Obnos musí být zaveden do účetnictví školy (zodpovídá zástupce ředitele školy).
  3. Každé poškození majetku nebo závadu na majetku školy hlásí žák bezodkladně vyučujícímu nebo třídnímu učiteli.
  4. Dojíždění žáků do školy na jízdním kole je považováno za soukromou záležitost žáka a jeho zákonného zástupce. Škola pouze vyčlení v areálu školy vhodný prostor pro uložení kol, ten nemusí být uzamykatelný.
  5. Žáci sami nemanipulují se žaluziemi na oknech. Toto je povoleno jen pod dohledem učitelů nebo dospělými osobami samotnými.
  6. Každý žák zodpovídá za své pracovní místo. Při příchodu do třídy zkontroluje stav lavice a židle a upozorní vyučujícího učitele na případné poškození.
  7. Za čistotu učebny kolem tabule, umyvadla a odpadkového koše zodpovídá třídní žákovská služba. Žákovskou službu vykonává vždy dvojice žáků, kterou určí na počátku týdne třídní učitel zápisem do třídní knihy. Pověření žákovskou službou trvá většinou jeden týden.
  8. Žákům je přísně zakázáno manipulovat s elektrickými zařízeními a spotřebiči.
  9. Žákům je přísně zakázáno bez dozoru a pokynu učitele manipulovat s modely, pomůckami a potřebami uloženými v učebnách.

Článek V

Základní pravidla chování žáků ve škole – shrnutí

 1. Žák zdraví učitele a jiné dospělé osoby.
 2. Žák poslouchá pokyny všech dospělých osob.
 3. Žák se řádně stará o své věci i o majetek školy.
 4. Žák udržuje pořádek ve všech prostorách školy.
 5. Žák je ve škole vždy ukázněný a slušný, neohrožuje zdraví své a svých spolužáků.
 6. Žák se chová slušně ke svým spolužákům, zvláště mladším a slabším.
 7. Žák nikdy nezasahuje do elektrických zařízení školy.
 8. Žák nikdy nemanipuluje s otevřeným ohněm.
 9. Žák nikdy neužívá omamné látky a alkohol. Žák nekouří.
 10. Žák vždy hlásí každý úraz.
 11. Žák se obléká do školy tak, aby mohl plně vykonávat všechny činnosti během vyučování.
 12. Žák neužívá vulgárních slov.

Článek VI

Závěrečná ustanovení

 1. Nedílnou součástí Školního řádu jsou Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 2. Vydáním tohoto školního řádu se zrušují všechny předcházející školní řády pro ZŠ Březová.